Baptism - Nov. 10 & 11, 2018 - Lakeland Community Church